Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 BÖLÜM 1: Genel Esaslar

Amaç, Kapsam ve Dayanak:

 Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince yapılan zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ile Yabancı Diller Yüksekokulu birimlerinde yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi-öğretiminde uygulanacak yöntem ve esasları düzenlemektir. Bu Yönerge 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin  7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  

BÖLÜM 2: Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi

Eğitim-Öğretime Tabi Öğrenciler:

Madde 2- Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, üniversitede lisans düzeyinde kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan bir programa kayıt-kabulünü yaptırmış ve akademik yılı başında yapılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına (Muafiyet Sınavı) katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrencilerdir.

 

Eğitim ve Öğretimin Amacı:

Madde 3- Hazırlık eğitimi ve öğretiminin amacı; öğrencileri, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarında öngörülen yabancı dilde okutulan dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir.

 

Eğitim Süresi:

Madde 4-

  1. Hazırlık Eğitim ve Öğretimi 1 (bir) yıllık süreyi kapsar.
  2. Hazırlık Programının birinci yarıyılı sonunda not ortalaması 30 ve daha aşağı olan öğrenciler, ikinci yarıyıla devam haklarını kaybederler. Bu öğrenciler Final Sınavına giremezler. Ancak, müteakip yıl için Eylül ayında yapılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavında 60 veya daha yukarı not aldıkları takdirde hazırlık programını başarıyla tamamlamış sayılırlar. Öğrenciler eğer bu sınavda da başarısız olurlarsa 2.defa hazırlık eğitimlerine devam ederler.
  3. İki akademik yıl boyunca hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin (lisan bölümlerinde okuyan öğrenciler hariç), 3. Akademik Yılı başında yapılacak olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavında başarısız olmaları durumunda kayıtlı oldukları diploma programı ile ilişiği kesilir. İlişik kesme işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kurum tarafından karara bağlanır ve yürütülür. İlişikleri kesilen öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde kayıt oldukları eğitim programına en yakın Türkçe öğretim yapan programa yerleştirilebilirler. Lisan bölümlerine kayıtlı Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencileri ise söz konusu hazırlık programını başarı ile tamamlayıncaya kadar bölümlerine başlayamazlar.
  4. Devamsızlıktan kalan öğrenciler, Final Sınavına giremezler.  Ancak, devamsızlıktan kalan öğrencilerin yıl içi ortalamalarına bakılmaksızın müteakip yılın Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına girme hakları vardır.

 

Madde 5- Hazırlık eğitimi süresince dersler haftada en az  20 (Yirmi) saattir. Haftalık ders saatleri yarıyıllara ve/veya düzey gruplarına göre 30 (otuz) saate kadar artırılabilir.

 

Sınavlar:

Madde 6- Hazırlık eğitiminde; Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı, Düzey Belirleme Sınavı, Ara Sınavlar, Haberli veya Habersiz Küçük Sınavlar (Quizler), Mazeret Sınavı, Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Sınavı) ve Bütünleme Sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem de sözlü yapılabilir.

a) Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavları kazanarak üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazanmış, bir lisans programına ilk kez kaydını yaptırmış 2. Madde kapsamındaki bütün öğrenciler yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanmış olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak üniversiteye girişte kaydoldukları eğitim-öğretim programlarına başlarlar. Yeterlik sınavında başarı notu, tüm lisans programları için 100 üzerinden en az 60 puandır. Yurt içinde veya dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan Gazi Üniversitesi'nin zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans düzeyinde eğitim veren birimlerine yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun uygulayacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu sınava katılmayanlar ile katıldığı halde başarılı olamayanların yabancı dil hazırlık programına devam etmeleri zorunludur.

Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf olabilmek için geçerli belgeler ve istenen puanlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

G.Ü. YDYO Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Yeterlik Sınavları ve İstenen Puanlar

 

 

 

G.Ü.

Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı*

YDS

ETS

CAMBRIDGE

AKADEMİK VE UZMANLIK DÜZEYİ SINAVLARI

PTE

DELF

TELC Deutsch (GMBH)

Zertifikat Deutsch (ZD)

TOEFL

IBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

 

     

Gazi Eğitim Fakültesi

İng. Öğretmenliği ABD

 

Edebiyat Fakültesi

İng. Dili ve Edebiyatı ABD

60

X

90

574

C

C

C

75

X

X

X

Bölüm Derslerini Kısmen İngilizce Alan Öğrenciler

60

60

72

531

C

C

C

55

X

 

X

X

Bölüm Derslerini Tamamen İngilizce Alan Öğrenciler 60 x 79 548 C C C 58 X X X

Gazi Eğitim Fakültesi

Alm. Öğretmenliği ABD

60

X

X

X

X

X

X

X

X

B1

B1

Gazi Eğitim Fakültesi

Arapça Öğretmenliği ABD

60

60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gazi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği ABD

Edebiyat Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı ABD

60

X

X

X

X

X

X

X

B1

X

X

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı ABD

60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

*UOLP Yabancı Dil Hazırlık Programı ve Muafiyeti

Bu programa kayıt hakkı kazanan öğrencilere yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanmış olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı uygulanır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak programın birinci sınıfına başlarlar. Yeterlik sınavında başarı notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bölüm derslerini tamamen İngilizce alan öğrenciler için uygulanan kriterlerin yanı sıra Montana State Üniversitesi tarafından uygulanan INTERLINK Dil Belgesi de geçerlidir. Bu programda uygulanacak yabancı dil sınav eşdeğerliliği başarı puanları Tablo 1’de gösterilmiştir. Gazi Üniversitesi hazırlık sınavından başarılı olan öğrenciler, programın birinci sınıfına devam hakkı elde ederler fakat Montana State Üniversitesi’nde ikinci sınıfa devam etmek için Montana State Üniversitesi’nce yabancı öğrenciler için uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan İngilizce dil şartlarını da sağlamaları gerekmektedir.
Tablo 1. Programda kayıtlı öğrencilere uygulanacak Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosu
 
 
Gazi Ü. Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı
ETS
CAMBRIDGE AKADEMİK VE UZMANLIK DÜZEYİ SINAVLARI
PTE
INTERLINK  Dil Kursu
TOEFL
IBT
TOEFL
PBT
FCE
CAE
CPE
 
Reading and Writing 
Communication
İngilizce muafiyet puanları
60
79
548
C
C
C
58
LEVEL 5
LEVEL 5
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan “Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı” nda muafiyet için yeterli yabancı dil puanını alamayan veya eşdeğer yabancı dil puan şartını sağlayamayan öğrenciler bir yıl süreli hazırlık programına tabi tutulur. Hazırlık programı iki dönemden oluşur. Birinci dönem yabancı dil hazırlık programı, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan program çerçevesinde Gazi Ü.’de gerçekleştirilir. İkinci dönem yabancı dil hazırlık programı Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Montana State Üniversitesi’nde (I.L.C. Interlink Language Institute at Montana State University: http://www.cultural.org/esl/msu.php) devam eder.  I.L.C. 5. Seviyesini (Level-5) başarı ile tamamlayan öğrenciler birinci sınıfa kayıt hakkı elde ederler. Ancak Montana State Üniversitesi’nde ikinci sınıfa devam etmek için Montana State Üniversitesi’nce yabancı öğrenciler için uygulanan İngilizce dil şartlarının da sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar; 
INTERLINK Dil Belgesi için LEVEL 6,
TOEFL-IBT için 72
IELTS için 6.0 (ortalama) olarak belirlenmiştir.
Her iki üniversite yabancı dil şartlarını yeniden belirleme hakkına sahiptir.

 

b) Düzey Belirleme Sınavı

Her akademik yılın başında uygulanan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavında (Muafiyet Sınavı) başarısız olan öğrenciler, bir düzey belirleme sınavına tabi tutularak seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilebilirler.

c) Ara Sınavlar

Bu sınavlar Yabancı Diller Hazırlık Programından faydalanan tüm öğrencilere uygulanır. Hazırlık eğitiminde ara sınavların sayısı her akademik yıl başında Yüksek Okul Kurulunca belirlenir. Ara sınav tarihleri, Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir.

d) Küçük Sınavlar (Quizler)

Ara Sınavlara ek olarak, küçük sınavlar (Quizler) de yapılabilir. Bir akademik yıl boyunca yapılacak küçük sınavların sayısı ve ağırlığı (başarı notuna katkısı) Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı:

Geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınavlara giremeyen ve bu durumlarını belgeleyen öğrencilere mazeret sınavlarına katılma hakkı Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile verilebilir. Mazeret sınavı sadece ara sınavlar için uygulanır. Mazeretlerin geçerli olabilmesi ile ilgili şartlar Madde 10'da belirtilmiştir.

f) Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Sınavı)

Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık eğitimi gören öğrencilerden devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler Final Sınavına girmeye hak kazanırlar. Final sınavı sadece ikinci yarıyıl sonunda uygulanır. Yıl içi ortalaması 75 ve üzeri olan ve devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler B harf notu ile başarılı sayılırlar ve final sınavına girmelerine gerek yoktur.

g) Bütünleme Sınavı:

Final Sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler Finalde başarısız olmaları durumunda Bütünleme Sınavına girebilirler. Bütünleme Sınavında da başarısız olan öğrenciler müteakip akademik yılın başında yapılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına girebilirler. Bu sınav sonucunda da başarısız olmaları durumunda Yabancı Dil Hazırlık Programını tekrar ederler.

 

Sene İçi Başarı Notunun ve Genel Başarı Puanının Hesaplanması:

Madde 7- Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri için genel başarı puanı, sene içi başarı notunun %50'si ile Final Sınavından alınan puanın %50'si toplanarak elde edilir. Sene içi başarı notu, ara sınavlar ile Küçük Sınavlardan alınan notlara göre hesaplanır. Bu hesaplamada ara sınavların ağırlığı %50’den az olamaz. Genel başarı puanı 60 ve üzeri olan öğrenciler hazırlık programını B harf notu ile başarmış sayılırlar.

 

Sınav Sonucuna İtiraz:

Madde 8- Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine yapılacak inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılarak öğrenciye bildirilir.

 

Devam Zorunluluğu:

Madde 9- Hazırlık Eğitimi ve Öğretiminde derslere %85 devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı toplam ders saatinin %15'ini geçtiği takdirde, bu öğrenci Yıl Sonu Genel  Sınavına kabul edilmez ve başarısız sayılır. Ancak bu durumdaki öğrenciler müteakip öğretim yılının başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girme hakkına sahiptirler. Devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle 2.yıl hazırlık eğitimini tekrar eden öğrencilerin de derslere devamı zorunludur.

 

Mazeretler:

Madde 10- Öğrencilerin ara sınavlar için mazeretli sayılmasına Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru kanıtlayıcı belgelerle beraber mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne yapılmalıdır. Süresi geçen mazeretler yürürlüğe konulmaz. Sağlık raporunun mazeret sınavına esas olabilmesi için, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ölçütleri ve şartları karşılaması gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Girmeleri durumunda, girdikleri sınavlardan alınan notlar geçersiz sayılır. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, Yıl Sonu Genel Sınavı ve Küçük Sınavların mazereti yoktur, ancak Yıl Sonu Genel Sınavına ve/veya Bütünleme Sınavına giremeyen öğrencilerin müteakip öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girme hakları vardır.

 

Destek Programları (Yaz Kursları):

Madde 11- Akademik yıl sonunda başarılı olamayan yabancı dil hazırlık öğrencileri ve üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatlarıyla öngörülen koşullar çerçevesinde, yabancı dil hazırlık muafiyet sınavına hazırlık amaçlı isteğe bağlı ücretli Yaz Dönemi Destek Programı (Yaz Kursu) açılabilir.

 

İlişik Kesme:

Madde 12- Lisans öğrencilerinin ilişik kesme işlemlerinde bu yönergenin 4. maddesi uygulanır.

 

BÖLÜM 3: Hazırlık Dışındaki Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi

 

Eğitim-Öğretime Tabi Öğrenciler:

Madde 13- 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince yapılan zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine;

a-Üniversitemizde zorunlu hazırlık eğitimine tabi olmayan bölümlerin öğrencileri,

b-Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayarak fakültelerine başlayan öğrenciler,

c-Üniversitemizde zorunlu hazırlık eğitimine tabi olan fakülte ya da yüksekokul öğrencilerinden Yabancı Dilde Yeterlik sınavında başarılı olarak veya geçerli yabancı dil yeterlik belgeleri ile muaf tutulan öğrenciler tabidir.

 

Eğitim ve Öğretimin Amacı:

Madde 14- Öğrencilere ilgili yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerileri kazandırmak ve akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir.

 

Öğrencilerin Dil Seçimi ve Ders Açılması:

Madde 15- Yabancı dil öğretimi İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılır. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırırken bu dillerden birini seçer; seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir.

Madde 16- Bir fakülte veya yüksekokulda bir dilde ders açılabilmesi için o dili en az 15 öğrencinin seçmesi gerekir. Sayının 15'ten az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birine yönlendirilir.

 

Eğitim Süresi:

Madde 17- 13. Maddenin (a) bendindeki öğrenciler için 1. sınıflarda ING 101/ 102, FRA 101/ 102, ALM 101/ 102 kodlu temel yabancı dil dersleri en az 2 (iki) saat / kredidir. 13. Maddenin (b) ve (c) bentlerindeki öğrenciler için bu dersler ING 103 ve ING 104 olarak daha ileri düzeyde verilebilir.

Tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ilk iki yarıyıl zorunlu yabancı dil eğitimi verilir.

 

Sınavlar:

Madde 18-

  1. Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Yeterlik Sınavı (Zorunlu Yabancı Dil Eğitiminden Muafiyet Sınavı)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar sonunda üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazanarak bir lisans / önlisans programına ilk kez kaydını yaptırmış ve 13. maddenin (a) bendinde tarifi yapılmış bütün öğrenciler yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Yeterlik Sınavına alınırlar. Bu sınavda 60 ve üzeri puan alan öğrenciler 1. yıl açılan zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. 13. maddenin (b) ve (c) bendinde tarif edilen öğrenciler için 1. yıl açılan zorunlu yabancı dil dersleri ( ING 103 ve ING 104 ) daha üst düzeyde yapıldığı için ayrı bir muafiyet sınavı uygulanır. Muafiyet Sınavından 60 ve yukarı puan alan öğrenciler 1. sınıf zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olur ve notları, aşağıdaki cetvele uygun olarak tespit edilir ve intibakları yapılır.

 

 Zorunlu yabancı dil eğitiminden muafiyet sınavı için not değerlendirme aralıkları aşağıdaki gibidir.

 

 

95 – 100

AA

87 – 94

BA

78 – 86

BB

69 – 77

CB

60– 68

CC

 

 

  1. Ara Sınavlar ve Final Sınavları

Zorunlu yabancı dil eğitiminde ortak bir program izlenir. Bir yarıyılda 1 ara sınav 1 final sınavı uygulanır. Ara sınavlar ve final sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu Ölçme Değerlendirme birimi tarafından hazırlanır. Ara sınav ve final sınavı tarihleri Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir. Zorunlu Yabancı Dil Eğitiminde ara sınavların ağırlığı %40 ve final sınavlarının ağırlığı %60tır. Final sınavına en az bir Ara Sınava katılmış olan ve devam şartını sağlayan öğrenciler girebilirler.

Ara sınav ve finalin hesaplanmasıyla ortaya çıkan sonucun harf karşılığı notları aşağıdaki tabloya göre uygulanır.

85 – 100

AA

77 – 84

BA

68 – 76

BB

59 – 67

CB

50 – 58

CC

44 – 49

DC

37 – 43

DD

30 – 36

FD

0 – 29

FF

 
  1. Mazeret Sınavı

Ara Sınavlar için Mazeret Sınavı uygulanır. Final Sınavı ve Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı için Mazeret Sınavı uygulanmaz. Ara sınav için öğrencinin mazeretli sayılıp sayılmayacağını kayıtlı olduğu fakülte ya da yüksekokul karar verir. Mazeret sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu'nun belirlediği tarihte ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında yapılır. Mazereti kabul edilen öğrencilerin listeleri fakülte ve yüksekokullarca Yabancı Diller Yüksekokulu'na mazeret sınavının yapılacağı tarihten en az 2 (iki) hafta önce gönderilir.

  1. Bütünleme Sınavı

Final Sınavına katılmaya hak kazandığı halde katılmayan veya katılıp da başarılı olamayan öğrencilerin Bütünleme Sınavına girme hakları vardır.

 

Uzaktan Eğitim:

Madde 19- 2547 sayılı yasanın 5(i) kapsamında olan zorunlu Yabancı Dil dersleri uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Bu derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi halinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01.02.2013 tarihli toplantısında karara bağladığı “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” uygulanır.

 

BÖLÜM 4: Yabancı Diller Yüksekokulunda Akademik Yönetimin Yapısı

 

Madde 20-

  1. Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, yukarıda Bölüm 2’de açıklanan İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça hazırlık derslerini yürüten Temel Yabancı Diller Birimi ile Bölüm 3’te açıklanan Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullarındaki Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimini yürüten Modern Diller Biriminden oluşur.
  2. Yabancı Diller Yüksekokulu; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Müdür Yardımcıları, Birim Başkanları, Birim Başkan Yardımcıları, İdari ve Akademik Koordinatörler vasıtasıyla icraatını gerçekleştirir.

        a) Yüksekokul Müdürü: Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

b) Yüksekokul Kurulu: Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Birim Başkanlarından oluşur. Yüksekokul Kurulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla, Fakülte Kuruluna verilmiş görevleri Yüksekokul bakımından yerine getirir.  Yüksekokul Kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Yüksekokul Müdürü gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Kurulunu toplantıya çağırır. Hazırlık eğitim-öğretimi ve zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ders saatleri, ders içerikleri, sınavlar ve programlara ilişkin esaslar Yüksekokul Kurulu tarafından düzenlenir.

c) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından üç yıl için atanacak üç öğretim üyesinden oluşur.

Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla, Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri Yüksekokul bakımından yerine getirir.

d) Müdür Yardımcıları:  Yüksekokulda müdür tarafından okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atanan iki yüksekokul müdür yardımcısı görev yapar.

e) Birim Başkanları, Birim Başkan Yardımcıları ve Koordinatörler:  Yüksekokul Müdürü tarafından Temel Yabancı Diller Birimi ile Modern Diller Birimi’ndeki akademik ve idari işleri yürütmek üzere kadrolu okutmanlar arasından iki birim başkanı, iki birim başkan yardımcısı ve birimlerin her biri için azami üç koordinatör görevlendirilir.

 

Madde 21- Bu yönergede yer almayan konularda, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

 

Yürürlük:

Madde 22-  Bu yönerge Gazi Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

BÖLÜM 5: Geçici Maddeler

Madde 24- 2015-2016 eğitim öğretim yılında 5(i) dersleri kapsamındaki zorunlu yabancı dil derslerinden İngilizce dersleri (ING 101 ve ING 102)  uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülür.