Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi(esk)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BÖLÜM 1: Genel Esaslar

Amaç, Kapsam ve Dayanak:

 
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince yapılan zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ile Yabancı Diller Yüksekokulu birimlerinde yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi-öğretiminde uygulanacak yöntem ve esasları düzenlemektir. Bu Yönerge 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin  7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
Bölüm 2: Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi
 
Eğitim-Öğretime Tabi Öğrenciler :
Madde 2- Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, üniversitede lisans düzeyinde kısmen / tümüyle yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan bir programa kayıt-kabulünü yaptırmış ve akademik dönem başında açılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına (Muafiyet Sınavı) katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrencilerdir.
 
Eğitim ve Öğretimin Amacı :
Madde 3- Hazırlık eğitimi ve öğretiminin amacı; öğrencileri, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarında öngörülen yabancı dilde okutulan dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir.
Eğitim Süresi:
Madde 4- Hazırlık Eğitim ve Öğretimi 1 (bir) yıllık süreyi kapsar.
Hazırlık Programının birinci yarıyılı sonunda not ortalaması 29.49 ve daha aşağı olan öğrenciler, ikinci yarıyıla devam haklarını kaybederler. Bu öğrenciler Final Sınavına giremez ve Yaz Okuluna başvuramazlar. Ancak, takip eden dönemin Eylül ayında yapılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavında 59.50 veya daha yukarı not aldıkları takdirde hazırlık programını başarıyla tamamlamış sayılırlar. Öğrenciler eğer bu sınavda da başarısız olurlarsa 2.defa hazırlık eğitimlerine devam ederler.
İki Akademik yıl boyunca hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin, 3. Akademik Yılı başında yapılacak olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavında başarısız olmaları durumunda okulları ile ilişiği kesilir. İlişik kesme işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kurum tarafından karara bağlanır ve yürütülür.
Devamsızlıktan kalan öğrenciler, Final Sınavına giremezler ve ancak yıl içi ortalama puanları 54.50 ve üstü olmak kaydıyla yaz okuluna katılabilirler. Ayrıca devamsızlıktan kalan öğrenciler yıl içi ortalamalarına bakılmaksızın Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilirler.
Madde 5- Hazırlık eğitimi süresince dersler haftada en az  20 (Yirmi) saattir. Haftalık ders saatleri yarıyıllara ve/veya düzey gruplarına göre artırılabilir.
 
Sınavlar :
Madde 6- Hazırlık eğitiminde; Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı, Düzey Belirleme Sınavı, Ara Sınavlar, Haberli veya Habersiz Küçük Sınavlar (Quiz) ve Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Sınavı) uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem de sözlü yapılabilir.
a) Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavları kazanarak üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazanmış, bir lisans programına ilk kez kaydını yaptırmış ve 2. maddede tarifi yapılmış bütün öğrenciler yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanmış olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak üniversiteye girişte kaydoldukları eğitim-öğretim programlarına başlarlar. Yeterlik sınavında başarı notu, tüm lisans programları için 100 üzerinden en az 59.50 puandır. 
Yurt içinde veya dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan Gazi Üniversitesi'nin zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans düzeyinde eğitim veren birimlerine yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun uygulayacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu sınava katılmayanlar ile katıldığı halde başarılı olamayanların yabancı dil hazırlık programını takip etmeleri zorunludur.
Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf olabilmek için geçerli belgeler ve istenen puanlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
 
 
 
 
 
 

*5 MAYIS 2014 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.

* Eğitim fakültesi öğrencilerinin (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça öğretmenliği programı öğrencileri) girdiği muafiyet sınavı ile diğer öğrencilerin girdiği muafiyet sınavları farklıdır.
Yabancı Diller Hazırlık Programından muaf olmak isteyen öğrencilerin, bu belgelerin 3 yıldan eski olmayan asıllarını bir dilekçe ile yeni öğretim yılında dersler başlamadan en geç bir hafta öncesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
b) Düzey Belirleme Sınavı
Her akademik yılın başında uygulanan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavında (Muafiyet Sınavı) başarısız olan öğrenciler, düzey belirleme sınavının sonuçlarına göre yabancı dil seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.
c) Ara Sınavlar
Bu sınavlar Yabancı Diller Hazırlık programından faydalanan tüm öğrencilere uygulanır. Hazırlık eğitiminde ara sınavların sayısına Yüksekokul Kurulu her akademik yıl başında karar verir. Ara sınav tarihleri, Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir.
d) Küçük Sınavlar (Quiz)
Ara Sınavlara ek olarak, küçük sınavlar (Quiz) da yapılabilir. Bir akademik yıl boyunca yapılacak küçük sınavların sayısı Yüksekokul Kurulunca belirlenir.
e) Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Sınavı)
Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık eğitimi gören öğrencilerden devam zorunluluğunu yerine getiren ve birinci yarıyıl sonunda not ortalaması 29.50 ve daha yukarı olan öğrenciler Final Sınavına girmeye hak kazanırlar. Final sınavı sadece ikinci yarıyıl sonunda uygulanır. Bu öğrenciler takip eden akademik yılın başında yapılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı sonucunda da başarısız olurlarsa hazırlık sınıfını tekrar ederler.
Yıl içi ortalaması 74.50 ve üzeri olan ve devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler başarılı sayılırlar ve final sınavına girmelerine gerek yoktur.
f) Mazeret Sınavı
Ara Sınavlar için Mazeret Sınavı uygulanır. Küçük Sınavlar (Quiz), Yıl Sonu Genel Sınavı ve Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı için Mazeret Sınavı uygulanmaz.
Mazeretlerin geçerli olabilmesi ile ilgili şartlar Madde 12'de belirtilmiştir.
Madde 7- Hazırlık programı öğrencileri için bütünleme sınavı yoktur, ancak başarısız öğrenciler bir sonraki akademik yılın başında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilirler.
Destek Programı ve Yaz Okulu:
Madde 8- Akademik yıl sonunda başarılı olamayan öğrenciler ve üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatlarıyla öngörülen koşullar çerçevesinde, ücrete ve isteğe bağlı bir Yaz Dönemi Destek Programı (Yaz Kursu) açılabilir.
Yaz okulunda Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır. Yaz okuluna genel başarı ortalaması en az 49.50 olan öğrenciler kabul edilir. Yaz okuluna devam zorunludur. %15'lik devamsızlık süresini dolduran öğrenciler yaz okulunda aldıkları puanlara bakılmaksızın başarısız sayılırlar.
Sene İçi Başarı Notunun ve Genel Başarı Puanının Hesaplanması:
Madde 9- Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri için sene içi başarı notu, ara sınavların %70'i ve Küçük Sınavların (Quiz) %30'u hesaplanarak bulunur. Sene içi başarı notunun %50'si ile Final Sınavından alınan puanın %50'si alınarak öğrencinin genel başarı puanı hesaplanır. Genel başarı puanı 59.50 ve üzeri olan öğrenciler hazırlık programını başarıyla tamamlamış sayılırlar.
Yıl içi ortalaması 74.50 ve üzeri olan ve devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler başarılı sayılırlar ve final sınavına girmelerine,yazokuluna gelmelerine gerek yoktur.
Sınav Sonucuna İtiraz :
Madde 10- Öğrenciler ara sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine yapılacak inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılarak öğrenciye bildirilir.
Devam Zorunluluğu:
Madde 11- Hazırlık Eğitimi ve Öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı toplam ders saatinin %15'ini geçtiği takdirde, öğrenci artık derslere giremez. Bu öğrenci Yıl Sonu Genel  Sınavına kabul edilmez ve başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler takip eden yılın Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girme hakkına sahiptirler. Devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle 2.yıl hazırlık eğitimi alan öğrencilerin derslere devamı zorunludur.
Mazeretler :
Madde 12- Öğrencilerin ara sınavlar için mazeretli sayılmasına Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru kanıtlayıcı belgelerle beraber mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne yapılmalıdır. Süresi geçen mazeretler yürürlüğe konulmaz. Sağlık raporunun mazeret sınavına esas olabilmesi için, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ölçütleri ve şartları karşılaması gerekir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, Yıl Sonu Genel Sınavı ve Küçük Sınavların mazereti yoktur, ancak Yıl Sonu Genel Sınavına giremeyen öğrencilerin takip eden öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girme hakları vardır.
İlişik Kesme :
Madde 13- L isans öğrencilerinin ilişik kesme işlemlerinde bu yönetmeliğin 4. maddesi uygulanır.
 
Bölüm 3: Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi
 
Eğitim-Öğretime Tabi Öğrenciler :
Madde 14- 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince yapılan zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine;
a-  Üniversitemizde zorunlu hazırlık eğitimine tabi olmayan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri,
b- Zorunlu hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış öğrenciler,
c-  Üniversitemizde zorunlu hazırlık eğitimine tabi olan fakülte ya da yüksekokul öğrencilerinden Yabancı Dilde Yeterlik sınavında başarılı olarak muaf tutulanlar tabidir.
 
Eğitim ve Öğretimin Amacı :
Madde 15- Öğrencilere ilgili yabancı dilde temel yeterlik kazandırmak ve belirli bir yabancı dil düzeyine sahip öğrencilerin ise özellikle okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir.
 
Öğrencilerin Dil Seçimi ve Ders Açılması :
Madde 16- Yabancı dil öğretimi İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılır. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırırken bu dillerden birini seçer; seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir.
Madde 17- Bir fakülte veya yüksekokulda bir dilde ders açılabilmesi için o dili en az 15 öğrencinin seçmesi gerekir. Sayının 15'ten az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birine yönlendirilir.
Eğitim Süresi:
Madde 18- 14. Maddenin (a) bendindeki öğrenciler için 1. ve 2. sınıflarda ING 101/ 102/ 201/ 202, FRA 101/ 102/ 201/ 202, ALM 101/ 102/ 201/ 202 kodlu temel yabancı dil dersleri en az 3 (üç) saat / kredidir. 14. Maddenin( b) ve (c) bentlerindeki öğrenciler için 1. ve 2. sınıflarda ING 103, 104, 203, 204 kodlu yabancı dil dersleri en az 3 (üç) saat / kredidir. Gazi Üniversitesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12.maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde Zorunlu Yabancı Dil Dersleri yıllık olarak yapılır ve kredisizdir. Bu Fakültenin ders kodları ING 101/ 201/ 103/ 203 olarak işlem görür.
Dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda ilk dört yarıyıl, iki yıl eğitim veren yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında ilk iki yarıyıl zorunlu yabancı dil eğitimiverilir.
 
Sınavlar :
Madde 19-
a)Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Yeterlik Sınavı (Zorunlu Yabancı Dil Eğitiminden Muafiyet Sınavı)
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavları kazanarak üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazanmış, bir lisans / önlisans programına ilk kez kaydını yaptırmış ve 14. maddenin (a) bendinde tarifi yapılmış bütün öğrenciler yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanmış olan Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi Yeterlik Sınavına alınırlar. Bu sınavda 59.50 ve üzeri puan alan öğrenciler 1. yıl açılan zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Bu sınavda 79.50 ve üzeri puan alan öğrenciler 1. yıl ve 2. yıl açılan zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. 14. maddenin (b) ve (c) bendinde tarifi yapılmış olan öğrenciler 1. yıl ve 2. yıl açılan zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmazlar. Bu öğrenciler 1. yıl ve 2. yıl açılan zorunlu yabancı dil derslerinde diğer öğrencilerden farklı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ayrı bir program izlerler.
 Zorunlu yabancı dil eğitiminden muafiyet sınavı için not değerlendirme aralıkları aşağıdaki gibidir.
 
            1.SINIFTAN MUAF OLANLAR İÇİN
 
         1.ve 2. SINIFTAN MUAF OLANLAR İÇİN
77-79
AA
 
98-100
AA
73-76
BA
 
94-97
BA
69-72
BB
 
90-93
BB
65-68
CB
 
85-89
CB
59,50-64
CC
 
80-84
CC
Örnek:       79 alan bir öğrenci sadece 1.sınıftan AA ile muaf olur,fakat 2.sınıftan muaf olamaz.
                    80 alan bir öğrenci 1.sınıftan AA ile ve 2.sınıftan da CC ile muaf olur.
 
b) Ara - Final Sınavları
Zorunlu yabancı dil eğitiminde ortak bir program izlenir. Ara sınavlar ve final sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu Ölçme Değerlendirme birimi tarafından hazırlanır. Bir yarıyılda 1 ara sınav 1 final sınavı uygulanır. Sadece Tıp Fakültesinde dersler yıllık olduğu için iki ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final sınavı tarihleri Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir. Zorunlu Yabancı Dil Eğitiminde ara sınavların ağırlığı %40 ve final sınavlarının ağırlığı %60 dır.
Ara sınav ve finalin hesaplanmasıyla ortaya çıkan sonucun harf karşılığı notları aşağıdaki tabloya göre uygulanır.
85 – 100
AA
77 – 84
BA
68 – 76
BB
59 – 67
CB
50 – 58
CC
44 – 49
DC
37 – 43
DD
30 – 36
FD
0 – 29
FF
c) Mazeret Sınavı
Ara Sınavlar için Mazeret Sınavı uygulanır. Final Sınavı ve Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı için Mazeret Sınavı uygulanmaz. Ara sınav için öğrencinin mazeretli sayılıp sayılmayacağını kayıtlı olduğu fakülte ya da yüksekokul karar verir. Mazeret sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu'nun belirlediği tarihte ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında yapılır. Mazereti kabul edilen öğrencilerin listeleri fakülte ve yüksekokullarca Yabancı Diller Yüksekokulu'na mazeret sınavının yapılacağı tarihten en az 2 (iki) hafta önce gönderilir.
Yaz Okulu:
Madde 20- Yaz okulunda Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği uygulanır.
Yaz okulunda açılacak olan Yabancı Dil dersleri ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarınca verilir.
 
Bölüm 4: Yabancı Diller Yüksekokulunun Yapısı
 
Yabancı Diller Yüksekokulunun Yapısı :
Madde 21- Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça hazırlık derslerini yürüten Temel Yabancı Diller Birimi ile Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullarındaki Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimini yürüten Modern Diller Biriminden oluşur.
Hazırlık eğitimöğretimi ve zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ders saatleri, ders içerikleri, sınavlar ve programlara ilişkin esaslar Yüksekokul Kurulu tarafından düzenlenir.
a) Yabancı Diller Yüksekokulu: Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu ile icraatını gerçekleştirir. Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri Yüksekokul bakımından yerine getirir.
b) Yüksekokul Kurulu: Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Birim Başkanlarından oluşur. Yüksekokul Kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Yüksekokul Müdürü gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Kurulunu toplantıya çağırır.
c) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Müdürün Başkanlığında, Müdür Yardımcıları ile 3 (üç) Öğretim Üyesinden oluşur.
d) Birimler: Başkan, Başkan Yardımcısı, İdari ve Akademik Koordinatörlerden oluşur.
Madde 22- Bu yönergede yer almayan konularda, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 23-  Bu yönerge Gazi Üniversitesi Senatosunca kabul edilen tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 24- Bu Yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.